Правомощия

1. Частният съдебен изпълнител осъществява действия по принудителното изпълнение на съдебни решения и административни актове, по искане на физически и/или юридически лица, както и на административни органи /напр. НАП, Община, ОД на МВР и други/

 2. Частният съдебен изпълнител може да предаде заложеното имущество по реда на чл. 521 от Гражданския процесуален кодекс, както и да продаде заложеното имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданския процесуален кодекс. Когато извършва продажбата по реда на Закона за особените залози, частният съдебен изпълнител има правата и задълженията на депозитар, като разпределението се предявява и подлежи на обжалване по реда на чл. 462 и 463 от Гражданския процесуален кодекс

3. В дейността и поведението си частният съдебен изпълнител се ръководи от принципите на почтеност и честност, безпристрастност и равноправно отношение към участниците в изпълнителното производство, запазване на професионалната тайна и независимост

 4. Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона. Служебният архив на частния съдебен изпълнител е неприкосновен и никой няма право на достъп до него без съгласие на частния съдебен изпълнител, освен в случаите, предвидени със закон.

 5. Частният съдебен изпълнител е длъжен да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата, и не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване

 6. Частният съдебен изпълнител управлява и се разпорежда със средствата на длъжниците по специалната сметка, като паричните средства по специалната сметка не може да бъдат запорирани за задължения на частния съдебен изпълнител

 7. Частният съдебен изпълнител се застрахова за времето на своята дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения